ZARZĄDZENIE Nr 45 /2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 45 /2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 18 stycznia 2007r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71.
Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- Sekretarz Gminy- członek

 3. Janusz Kaźmierczak- Z-ca Kierownika Wydz. E K S i Z- członek

 4. Roman Mol- Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska- Inspektor- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2007
Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2007r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 1. Wykształcenie:

 1. Wyższe

 2. Minimum 5- letni staż pracy.

 1. Wymagania niezbędne:

     1. Nieposzlakowana opinia.

     2. Znajomość ustaw, a w szczególności:

- Karta nauczyciela, prawo oświatowe, o systemie oświaty, o ochronie dóbr kultury,
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bezpieczeństwie imprez masowych, o zwalczaniu gruźlicy, o zwalczaniu chorób zakaźnych, o przeciwdziałaniu narkomanii.

     1. Umiejętność analizy dokumentów.

     2. Umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel.

     3. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

     4. Umiejętność pracy w zespole.

     5. Umiejętność przygotowania strategii- planowania.

  1. Opis stanowiska:

Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia należą zadania z zakresu:

   1. Oświaty,

   2. Kultury,

   3. Sportu,

   4. Zdrowia.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.pyrzyce w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

  1. Wymagania dodatkowe:

      • Preferowany staż pracy na podobnych stanowiskach pracy.

      • Mile widziana znajomość języków obcych tj. niemieckiego lub angielskiego.

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 • Dyspozycyjność.

 • Znajomość obsługi komputera.

  1. Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy.

  2. List motywacyjny wraz z koncepcją organizacji pracy wydziału.

  3. Życiorys (CV).

  4. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu.

  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

  6. Zaświadczenie o niekaralności.

  7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

  8. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

  9. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły.

  10. Kserokopie świadectw pracy.

  11. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  Dokumenty należy składać do dnia 01.02.2007r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie dopiskiem „ Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach”

  Na adres:

  Urząd Miejski w Pyrzycach

  Ul. Plac Ratuszowy 1

  74-200 Pyrzyce

  Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 09.02.2007r.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
  poz. 1593 z późn. zm.).”

  2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 19-01-2007 14:39:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 19-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 19-01-2007 14:39:24