Zarządzenie Nr 430/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie do


Zarządzenie Nr 430/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 01 lipca 2005r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr430/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 01 lipca 2005r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. (0-91) 570 00 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pływalni w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

Rozpoczęcie: 1 sierpnia 2005 r.

Zakończenie: w terminie 4 m-cy od dnia podpisania umowy

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska - Gidyńska tel. (0-91) 570 00 89 i Marlena Stempień, tel. (091) 570 12 47, pok. Nr 261, II piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. Nr 133, do dnia 2005-07-19, do godz. 930.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 2005-07-19, o godz.1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Pyrzyce Nr 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980, wadium w wysokości 1.000,00 zł, najpóźniej do dnia 19.07. 2005r. do godz. 9.30, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - cena 10,00 zł netto.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-08-2005 10:46:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-08-2005 10:46:24